Het beleid en de doelstelling van de Stichting 

Het ondersteunen door middel van een ondersteunend dierenvoedselpakket voor huisdieren in minima gezinnen.

De stichting wordt opgericht en heeft als doel het helpen van huisdieren in nood. De stichting zoekt dan ook naar samenwerking met dierenartsen, dierenwinkels en andere bedrijven en instanties die het doel helpen van mensen en dieren in Hoorn en omstreken. Om dit te bewerkstelligen zullen wij ons via de krant en media bekendmaken, maar ook daarbuiten.

Eventueel ontvangen gelden zal de stichting omzetten in diervoeding.

Ondertussen heeft de stichting afspraken met tuincentrum Ranzijn in Bovenkarspel  waarbij wij overgebleven diervoeding mogen ophalen.

Vaste medewerkers en vrijwilligers krijgen geen vergoeding , daar dit een Non-profit stichting is en alle inkomsten uit donaties om worden gezet naar goederen.

Wij hanteren bij inschrijving van nieuwe cliënten 2 mogelijkheden .

  • Verwijzing door een hulpverlener
  • 3 maanden bankafschriften en loon of uitkeringsspecificatie (in en uitgave)

De stichting heeft daarnaast als plan activiteiten te organiseren voor de minima, hun huisdieren en hun kinderen.

Doel van stichting SVBDH

Visie

Wij zijn van mening dat er veel mensen in armoede leven. Deze mensen worden vaak vergeten net als hun huisdieren. Er wordt vaak gedacht dat dit door hun eigen schuld is. Het gevolg hiervan is dat deze mensen in een isolement terecht komen. De huisdieren die zij hebben geven een stukje troost. Mensen met een hond lopen buiten een rondje en komen zo aan sociale contacten. Wij willen de mensen helpen op het gebied van materiele en immateriele aspecten. Door samen te werken met bedrijven en andere instanties hopen we onze krachten te bundelen zodat het leven in armoede een beetje verlicht wordt.

Missie

SVBDH probeert mensen op meerdere manieren te helpen. Enerzijds voor het verstrekken van ondersteunende diervoedselpakketten en waar dit voor ons mogelijk is ook het verstrekken van kleding, speelgoed en klein huishoudelijke artikelen. Zo zullen we proberen materiele belemmeringen weg te nemen. Daarnaast zullen wij een luisterend oor en ondersteuning bieden bij het maken van afspraken en doorverwijzingen naar andere instanties of personen zoals maatschappelijk werk of schuldhulpverleners.

Doelgroep

SVBDH is gevestigd in Hoorn, waar veel gezinnen elke dag om moeten gaan met armoede waarin zijn verkeren. Het zijn gezinnen die vaak bij de voedselbank lopen en gezinnen die door omstandigheden in de schuldhulpverlening zitten. Gezinnen die op of onder de armoede grens leven, maar ook gezinnen die net een euro teveel krijgen en nergens voor in aanmerking komen toch hulp nodig hebben.

 

Uitgangspunten en kernbeginselen

SVBDH heeft een praktische grondslag met als gevolg dat er snel gehandeld wordt wanneer dit nodig is. Gezinnen die plotseling te maken krijgen met de maatschappelijke gevolgen van armoede hebben direct hulp nodig in de vorm van bijvoorbeeld dierenvoeding voor hun huisdieren of kleding voor de groeiende kinderen. SVBDH hanteert een aantal aandachtspunten om enige vorm van richting aan te houden, maar met het streven zo veel mogelijk mensen te ondersteunen.

  • Iedereen is welkom bij SVBDH mits er enige vorm van bewijsvoering is waaruit blijkt dat de leefsituatie op of onder het minima is.
  • Hulpbehoevende gezinnen krijgen ondersteuning, maar enige vorm van eigen initiatief in communicatie en probleemoplossend denken is gewenst.
  • SVBDH wilt graag samenwerken met andere charitatieve initiatieven waarbij de identiteit van iedere stichting gerespecteerd blijft, maar waar men elkaar wel versterkt in het behalen van de gezamenlijke missie.
  • Vrijwilligers van de stichting zijn uit alle lagen van de bevolking welkom om de stichting te versterken.
  • Wanneer er een aanvraag voor hulp komt streeft SVBDH om binnen 24 uur hulp en/of ondersteuning te bieden zodat de ergste belemmeringen zijn weggehaald.

Winstoogmerk

Zoals verteld door SVBDH, heeft deze geen winstoogmerk en streeft naar het verkrijgen van de ANBI status. Bij het liquideren van de stichting, komt het liquidatiesaldo volledig ten goede aan een ANBI stichting met een gelijksoortige doelstelling.

Werkzaamheden van SVBDH

Strategie en realisatie

SVBDH realiseert haar missie door de eerder beschreven krachten te bundelen van de vrijwilligers, door de volledige inzet van enthousiasme en energie en samen te werken met andere charitatieve instellingen.

Daarnaast maakt de stichting graag gebruik van media. Zo worden evenementen aangekondigd op Sociaal media. Tevens wordt er op de sociaal media ook oproepen gedaan voor noodhulp (hulp die op zeer korte termijn gewenst is) en wordt er regelmatig een update geplaatst van de ontwikkelingen omtrent de stichting. Bovenstaande wordt ook allemaal gepubliceerd op de website van SVBDH, namelijk

 

SVBDH zal zorgen dat zij regelmatig wordt opgemerkt door de plaatselijke kranten in Hoorn eo. Hierdoor zal SVBDH  meer naamsbekendheid krijgen waardoor bedrijven en particulieren in gesprek willen gaan om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.

SVBDH staat zoveel als mogelijk klaar voor mensen in minima of mensen die door een noodlottig

Richtlijnen hulp

SVBDH biedt ondersteuning aan mensen die leven in of onder de minima. Er zijn een aantal voorwaardes waar men aan moet voldoen en die zijn:

  • Op of onder het minimuminkomen leven. Dat is leeftijdsgebonden en dat is vastgesteld door de Rijksoverheid en terug te vinden via : www.rijksoverheid.nl

Gehuwde/samenwonende van 21 en ouder hebben recht op een bijstandsuitkering inclusief vakantiegeld van € 1.559,58

Alleenstaanden en alleenstaande ouders : € 1.091,71 inclusief vakantiegeld

  • Men dient een bankafschrift van drie maanden te laten zien bij inschrijving ,een uitkering /loonspecificatie van 3 maanden, een geldig legitimatiebewijs.
  • Organisatiestructuur

Het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting, is verantwoordelijk voor het financiële beheer en aansturing van de vrijwilligers. Momenteel heeft de stichting een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur komt iedere 2 maanden bijeen om de resultaten van de stichting te bespreken en waar nodig het beleid aan te scherpen. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Voorzitter -  Bianca Lockx

Secretaris – Ria Koning

Penningmeester – Edwin Brans

 

Operatie

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij Bianca Lockx, Ria Koning zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten van de stichting, het werven van fondsen en de aansturing van vrijwilligers waar deze ingezet worden en alle interne- en externe communicatie rondom de activiteiten en resultaten van de stichting.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Tevens ontvangen de vrijwilligers ook geen beloning.

Financiering en schenkingsbudget

Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de organisatie

Het aantal en de omvang van de projecten die SVBDH start hangt af van de beschikbaarheid van voldoende financiële en materiële middelen. Om succesvol projecten te kunnen starten en uit te voeren werft de stichting financiële middelen bij derden.

SVBDH streeft ernaar om een financieel duurzaam beleid te voeren waarin de verschillende aspecten van het beleid in een evenwichtig balans bijdragen aan het haalbaar maken en houden van de doelstellingen op de korte en lange(re) termijn, ook onder minder gunstige omstandigheden.

Donateurs

SVBDH streeft ernaar om vaste donateurs te werven, want zij zijn van groot belang voor het succesvol uitvoeren van de projecten en om in de toekomst de projecten op te schalen. De media zal vaak ingezet worden om nieuwe donateurs te enthousiasmeren.

De stichting onderscheidt zich van andere charitatieve instellingen door heel praktisch en doelgericht te werk te gaan. Daarnaast hebben veel vrijwilligers ervaring met het leven in of onder de minima. Donateurs worden elke maand op de hoogte gesteld van de voortgang en resultaten via sociale media en op de website van de stichting.

Eenmalige giften / sponsoracties

De stichting werft ook fondsen via eenmalige giften en sponsor acties. Wederom geldt dat in beginsel gezocht wordt naar meer substantiële contributies, zoals (gedeeltelijke) nalatenschappen.

Materiële sponsoring

Materiële sponsoring wordt gezocht ter ondersteuning van de uitvoering van projecten en voor de operatie van de stichting. Hieronder valt het verkrijgen van kennis, uren en middelen zonder dat de stichting hiervoor de (volledige) reguliere prijs hoeft te betalen.

Daar de stichting nog geen financiële middelen tot haar beschikking heeft richt zij zich vooral op het krijgen van goederen en levensmiddelen voor dieren. Een voorbeeld hiervan is het ophalen van dierenvoeding of houdbare levensmiddelen bij particulieren en deze een nieuwe plek te geven bij personen die dit nodig hebben.

Bestedingsbeleid

SVBDH heeft weinig te besteden. De stichting realiseert haar projecten door het actief op te gaan naar materiële sponsoring in de breedste zin van het woord.

Toch wil SVBDH op de korte termijn ook actief op zoek gaan naar het werven van donateurs die kunnen bijdragen aan het verstevigen van het bescheiden vermogen van de stichting, zodat projecten geoptimaliseerd kunnen worden.

Kostenstructuur van SVBDH

Er zullen hoge kostenposten komen zoals:

1) Benzinekosten voor het ophalen en brengen van materiële sponsoring.

2) Operationele kosten (reiskosten, huisvesting, telefoon, bank, accountant, etc.)

Zoals beschreven wordt waar enigszins mogelijk samengewerkt met sponsors om de operationele kosten van de stichting tot een absoluut minimum te beperken.. Bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten, ook geen onkostenvergoeding.

Vermogens-beheer

Schenkingsstrategie en vermogensopbouw

Het schenkingsbudget wordt vastgesteld voorafgaand aan het komende kalenderjaar en is afhankelijk van het totaal aan ontvangen donaties en de mate waarin de stichting kostenefficiënt opereert. Dit laatste is een belangrijk aandachtspunt binnen de stichting, welke er op ingericht is dat slechts en minimaal deel van de inkomsten benodigd zijn voor het operationeel houden van de stichtingsorganisatie en het uitvoeren van de projecten.

Na onderzoek is gebleken dat er ten minste 1000 euro per jaar minimaal beschikbaar dient te zijn voor de uitvoering van projecten. De stichting probeert zich ten doel te stellen minimaal 2000 euro per jaar beschikbaar te hebben voor de uitvoering van projecten. De stichting zal straks operationele kosten krijgen zoals benzine, verzekering en evt huisvestingskosten. De verwachting is dat deze beschikbare middelen voornamelijk uit donaties van de middenstand zullen komen zodra de ANBI status is toegewezen. Hierdoor kunnen de vrijwilligers en de oprichters gaan afbouwen met het financieel ondersteunen van de stichting uit eigen middelen.Totdat de jaarlijkse inkomsten van de stichting 15.000 euro of meer bedragen na aftrek van kosten, zullen de meeste projecten op lokale schaal worden uitgevoerd. Projecten met landelijke, of internationale dekking zijn kostbaar in de uitvoering en hierdoor te omvangrijk indien de financiële situatie van de stichting een gedegen uitvoering niet kan bekostigen.

Vermogensbeheer

SVBDH werft haar donaties via het stichtingsnetwerk. Tevens beheert zij haar eigen bescheiden vermogen en besteedt het vermogen volgens de doelstelling(en) zoals deze zijn beschreven. Om eventuele tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring op te kunnen vangen, steunen de vrijwilligers en de oprichters met bescheiden financiële middelen uit privé vermogen. Hiermee wordt de continuïteit van de lopende projecten gewaarborgd, maar de Stichting streeft ernaar om op korte termijn vanuit donaties de projecten te kunnen bekostigen en in de toekomst projecten van grotere omvang te starten. Het vermogen van de Stichting wordt, gezien de nog beperkte omvang van de Stichting, uitsluitend in liquide vorm aangehouden op een zakelijke rekening courant. Beleggingen in aandelen, aandelen derivaten, of andere beleggingsinstrumenten worden niet gedaan.